top of page

Algemene verkoop- en  leveringsvoorwaarden

Artikel 01: Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle aanbiedingen/ bestellingen aan en overeenkomsten met Book & Service BV. De afnemer wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling of overeenkomst.

1.2  Afwijkingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten van de afnemer, zijn alleen tegenstelbaar aan Book & Service BV wanneer ze door Book & Service BV zelf schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van kracht.

Artikel 02: Prijs en Betaling

2.1  Alle prijzen zijn inclusief Btw. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

2.2  Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zullen automatisch en zonder ingebrekestelling, alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar zijn. Elke vertraging in betaling houdt voorts, automatisch en zonder ingebrekestelling, de verplichting in een rente te betalen van 2% per maand op alle facturen die niet op hun vervaldag betaald werden. Bovendien zal automatisch en zonder ingebrekestelling door de afnemer een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 100,00 Euro verschuldigd zijn op het bedrag van de factuur. De periode tijdens dewelke voormelde rente verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag om te eindigen op de datum van effectieve ontvangst van betaling.

2.3  Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van de eventuele gerechtelijke kosten.

2.4  Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe aanleiding geeft, kan Book & Service BV nadere zekerheid verlangen en bij gebreke mag zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

2.5  Offerten worden slechts opgemaakt ten titel van inlichting en de daarin vermelde prijzen zijn geenszins bindend.

 

Artikel 03: Eigendomsvoorbehoud

3.1  Alle door Book & Service BV geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de koper c.q. afnemer aan alle verplichtingen tegenover Book & Service BV onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voorgekomen, heeft voldaan.

3.2  De betrokken goederen mogen niet aan derden in eigendom tot zekerheid worden overgedragen en of verpand. Indien naar het oordeel van Book & Service BV de mogelijkheid bestaat dat afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan wel niet geheel zal nakomen is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen afnemer zich niet kan verzetten. Onverminderd het hierboven in dit artikel bepaalde, worden de nog bij koper c.q. afnemer aanwezig zijnde goederen, die door Book & Service BV zijn geleverd, geacht onbetaald te zijn gebleven.

Artikel 04: Aansprakelijkheid

4.1 Book & Service BV is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering. Elke aansprakelijkheid van Book & Service BV voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 05: Overmacht

5.1  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Book & Service BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of ander in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2  Book & Service BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien het redelijkerwijze niet mogelijk is, ten gevolge van buiten haar toedoen ontstane veranderingen in en bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

 

Artikel 06: Reclames

6.1  Reclames moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons aangemeld worden, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

6.2  Indien de afnemer zijn bestelling annuleert, heeft Book & Service BV het recht een schadevergoeding te vorderen die overeenstemt met de opgelopen schade, maar minimaal gelijk is aan 10% van de overeengekomen prijs, met dien verstande dat het door de koper betaalde voorschot verrekend wordt met deze schadevergoeding.

 

Artikel 07: Retours

7.1  Goederen worden alleen retour genomen wanneer zij zich in onberispelijke staat bevinden en nadat vooraf schriftelijke toestemming tot retourzending geleverd is.

7.2  Creditering uit retours geschiedt met leveringskorting + 5% verwerkingskosten op de particuliere prijs, inclusief Btw.

 

Artikel 08: Verzending

8.1  Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering aan huis c.q. bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

8.2  De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien ‘Franco’-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij.

8.3  De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde c.q. verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de aflevering bon of op de vervoerdocumenten te vermelden.

8.4  De leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn niet bindend voor Book & Service BV. De afnemer kan het contract niet vernietigen, door loutere verstrijking van de leveringsdatum, noch kan hij de goederen weigeren of enigerlei schadevergoeding of intresten eisen. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarbij een laatste redelijke leveringstermijn wordt aangegeven.

8.5  De leveringstermijn wordt in elk geval automatisch verlengd indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen die buiten de wil van Book & Service BV liggen, bv. bedrijfsstoornissen, vertragingen in het vervoer, algemene vertraging in de levering van de grondstoffen in zover deze een directe invloed uitoefenen op de afwerking of de levering van de bestelling.

 

Artikel 09: Geschillen

9.1  Op alle door en of in naam van Book & Service BV gesloten overeenkomsten en steeds als deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2  Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan, zullen met uitsluiting van iedere rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens het recht van hoger beroep en cassatie.

 

(Book & Service BV, KvK Utrecht 76683613)

bottom of page