top of page

Algemene voorwaarden

 • De Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden voor alle bestellingen aan en overeenkomsten met Book & Service B.V. (hierna: de verkoper). De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling of overeenkomst. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten van de klant, zijn alleen tegenstelbaar aan de verkoper wanneer ze door de verkoper zelf schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten de Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht.

 • De bestelling is alleen geldig na schriftelijke bevestiging door de verkoper. Elke toevoeging of verandering hieraan moet eveneens door de verkoper schriftelijk bevestigd worden.

 • Indien de koper zijn bestelling annuleert, heeft de verkoper het recht een schadevergoeding te vorderen die overeenstemt met de opgelopen schade, maar minimaal gelijk is aan 10% van de overeengekomen prijs, met dien verstande dat het door de koper betaalde voorschot verrekend wordt met deze schadevergoeding.

 • Offerten worden slechts opgemaakt ten titel van inlichting en de daarin vermelde prijzen zijn geenszins bindend.

 • Elke levering of verzending van goederen gebeurt op risico van de koper. In geval van vertraging, ontbrekende eenheden of beschadiging, moet de koper, vóór de inontvangstname, het gewone voorbehoud maken en zich verhalen op de vervoerder, enige verantwoordelijke.

 • De facturen zijn betaalbaar te Bergambacht. Behoudens uitdrukkelijke afwijking moeten alle facturen worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

 • Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zullen automatisch en zonder ingebrekestelling, alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar zijn. Elke vertraging in betaling houdt voorts, automatisch en zonder ingebrekestelling, de verplichting in een interest te betalen van 2% per maand op alle facturen die niet op hun vervaldag betaald werden. Bovendien zal automatisch en zonder ingebrekestelling door de koper een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 100 € verschuldigd zijn op het bedrag van de factuur. De periode tijdens dewelke voormelde interest verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag om te eindigen op de datum van effectieve ontvangst van betaling. Alle innings- of protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de koper.

 • De juridische eigendom van de geleverde goederen zal slechts naar de koper overgaan op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, interesten en bijhorigheden aan de verkoper. Dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud veroorlooft evenwel de koper niet de bestelling te annuleren, mogelijkheid welke alleen de verkoper geboden is. Bijgevolg, in geval van wanbetaling: kan de verkoper de wederafstand van de geleverde goederen vorderen bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, onmiddellijk gevolgd door de wegname van de goederen door zijn zorgen, zonder andere formaliteiten of gerechtsakten; kan de eis van de verkoper zelfs goederen betreffen welke de koper heeft doorverkocht aan derden en welke deze laatsten nog dienen te betalen; kan de verkoper bij voorrang de gelden eisen die werden betaald in ruil voor de wederrechtelijk (zie hierna) doorverkochte, nog niet-betaalde goederen.. Bovendien heeft de koper niet het recht om de geleverde doch niet-betaalde goederen door te verkopen. Anderzijds zal de koper, alhoewel hij niet de juridische eigenaar van de goederen is, er de enige bewaarder van zijn vanaf het ogenblik van hun effectieve levering en dit zowel t.o.v. de verkoper als t.o.v. derden. Hij draagt er onder meer alleen de gehele verantwoordelijkheid voor en zal een verzekering tegen alle risico’s nemen, waarvan verantwoording aan de verkoper dient te worden afgelegd. Hij zal derhalve niet mogen inroepen: verlies, beschadiging, brand of explosie of, in het algemeen, eender welke oorzaak of reden om de volledige betaling van de levering volgens de overeengekomen prijs te vertragen of te schorsen.De verkoper behoudt zich het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden in geval van niet-betaling of enige andere inbreuk op deze Algemene Voorwaarden vanwege de koper.

 • Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de Nederlandse wetgeving. Alle betwistingen die kunnen ontstaan zullen onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank te Utrecht.

 • De leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn niet bindend voor de verkoper. De koper kan het contract niet vernietigen, door loutere verstrijking van de leveringsdatum, noch kan hij de goederen weigeren of enigerlei schadevergoeding of intresten eisen. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarbij een laatste redelijke leveringstermijn wordt aangegeven.

 • De leveringstermijn wordt in elk geval automatisch verlengd indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen die buiten de wil van de verkoper liggen, bv. bedrijfsstoornissen, vertragingen in het vervoer, algemene vertraging in de levering van de grondstoffen in zover deze een directe invloed uitoefenen op de afwerking of de levering van de bestelling.

 • Alle bezwaren of klachten omtrent de geleverde goederen of factuur dienen om geldig te zijn, schriftelijk gedaan te worden binnen de acht dagen na ontvangst der goederen of factuur. Geen enkele terugzending van goederen wordt door de verkoper aanvaard zonder voorafgaandelijk akkoord.

 • Indien de koper de verplichtingen, vermeld in onderhavige Algemene Voorwaarden of enig ander contract met de verkoper niet naleeft, worden alle verplichtingen van de verkoper automatisch geschorst tot op het ogenblik dat de koper de zijne is nagekomen. Bovendien mag de verkoper, voor het geval dat de koper zijn verplichtingen niet naleeft binnen de twee weken na een ingebrekestelling per aangetekende brief betekend, het contract verbreken, zonder nadeel van zijn rechten op schadevergoeding. Daarenboven worden alle nog verschuldigde bedragen, evenals alle nog lopende wissels en kostendekkingssommen, onmiddellijk opeisbaar.

bottom of page